Đương Niên Thiên Quan Hành Khiển & Phán Quan

Đương Niên Thiên Quan Hành Khiển & Phán Quan

Tục xưa tin rằng “Mỗi năm có một vị Hành khiển coi việc nhân gian,hết năm thì vị thần này bàn giao công việc cho vị thần kia, cho nên việc cúng tế là để tiễn Thần cũ đi và đón rước Thấn mới. Lễ vật cúng là một cái thủ lợn hoặc một con gà luộc để cả con, vàng hương, rượu, trầu cau, hoa quả, chén nước hoặc tùy tâm gia chủ, miễn là thành tâm. Cúng trên một chiếc bàn đặt ngoài sân vì công việc bàn giao của quan Hành khiển, cùng Phán quan giúp việc rất khẩn trương hơn nữa các vị Thần này không phải của riêng gia đình nào nên không thể cúng trong nhà.

Có 12 vị Hành khiển, mỗi vị phụ trách một năm dưới nhân gian và cứ sau 12 năm lại luân phiên trở lại.

Mười hai vị Quan Hành Khiển & Phán Quan

Quan Hành Khiển & Phán Quan Năm Tý

Chu Vương Hành Khiển, Thiên Ôn Hành Binh chi Thần, Lý Tào Phán quan.

Quan Hành Khiển & Phán Quan Năm Sửu

Triệu Vương Hành Khiển, Tam thập lục phương Hành Binh chi Thần, Khúc Tào Phán quan

Quan Hành Khiển & Phán Quan Năm Dần

Ngụy Vương Hành Khiển, Mộc Tinh chi Thần, Tiêu Tào Phán quan.

Quan Hành Khiển & Phán Quan Năm Mão

Trịnh Vương Hành Khiển, Thạch Tinh chi Thần, Liễu Tào Phán quan.

Quan Hành Khiển & Phán Quan Năm Thìn

Sở Vương Hành Khiển, Hỏa Tinh chi Thần, Biểu Tào Phán quan.

Quan Hành Khiển & Phán Quan Năm Tỵ

Ngô Vương Hành Khiển, Thiên Hải chi Thần, Hứa Tào Phán quan.

Quan Hành Khiển & Phán Quan Năm Ngọ

Tần Vương Hành Khiển, Thiên Hao chi Thần, Nhân Tào Phán quan.

Quan Hành Khiển & Phán Quan Năm Mùi

Tống Vương Hành Khiển, Ngũ Đạo chi Thần, Lâm Tào Phán quan.

Quan Hành Khiển & Phán Quan Năm Thân

Tề Vương Hành Khiển, Ngũ Miếu chi Thần, Tống Tào Phán quan.

Quan Hành Khiển & Phán Quan Năm Dậu

Lỗ Vương Hành Khiển, Ngũ Nhạc chi Thần, Cựu Tào Phán quan.

Quan Hành Khiển & Phán Quan Năm Tuất

Việt Vương Hành Khiển, Thiên Bá chi Thần, Thành Tào Phán quan.

Quan Hành Khiển & Phán Quan Năm Hợi

Lưu Vương Hành Khiển, Ngũ Ôn chi Thần, Nguyễn Tào Phán quan.

Quan Hành Khiển & Phán Quan của 12 Năm Tới

+ 2020 Canh Tý: Chu Vương Hành Khiển, Thiên Ôn Hành Binh chi Thần, Lý Tào Phán quan.

+ 2021 Tân Sửu: Triệu Vương Hành Khiển, Tam thập lục phương Hành Binh chi Thần, Khúc Tào Phán quan

+ 2022 Nhâm Dần: Ngụy Vương Hành Khiển, Mộc Tinh chi Thần, Tiêu Tào Phán quan.

+ 2023 Quý Mão: Trịnh Vương Hành Khiển, Thạch Tinh chi Thần, Liễu Tào Phán quan.

+ 2024 Giáp Thìn: Sở Vương Hành Khiển, Hỏa Tinh chi Thần, Biểu Tào Phán quan.

+ 2025 Ất Tỵ: Ngô Vương Hành Khiển, Thiên Hải chi Thần, Hứa Tào Phán quan.

+ 2026 Bính Ngọ: Tần Vương Hành Khiển, Thiên Hao chi Thần, Nhân Tào Phán quan.

+ 2027 Đinh Mùi: Tống Vương Hành Khiển, Ngũ Đạo chi Thần, Lâm Tào Phán quan.

+ 2028 Mậu Thân: Tề Vương Hành Khiển, Ngũ Miếu chi Thần, Tống Tào Phán quan.

+ 2029 Kỷ Dậu: Lỗ Vương Hành Khiển, Ngũ Nhạc chi Thần, Cựu Tào Phán quan.

+ 2030 Canh Tuất: Việt Vương Hành Khiển, Thiên Bá chi Thần, Thành Tào Phán quan.

+ 2031 Tân Hợi: Lưu Vương Hành Khiển, Ngũ Ôn chi Thần, Nguyễn Tào Phán quan.