Sao Thái Dương – Tốt, Xấu & Cách Cúng Giải Hạn Sao Thái Dương

Sao Thái Dương - Tốt, Xấu & Cách Cúng Giải Hạn Sao Thái Dương

Sao Thái Dương là một Phúc tinh thường chiếu mạng cho bên nam giới. Những năm gặp sao Thái dương chiếu mạng thì làm ăn được phát đạt, thăng quan, tiến chức, gặp may mắn trong việc buôn bán, nhất là vào tháng 6 và tháng 10 là hai tháng Đại kiết. Bên nữ giới không hợp sao này. Nhưng cũng có thể gặp nhiều sự hân hoan, có bạn hữu giúp đỡ về tiền bạc hay làm ăn được nhiều thuận lợi, người đàn bà có thai cũng được bình an, đứa trẻ được khỏe mạnh, mỹ miều và duyên dáng. Các cô gái chưa chồng gặp sao này chiếu mạng có thể có chồng năm đó. Người già cả trên 6, 7 mươi gặp sao này chiếu mạng đau ốm nhẹ cũng khó qua khỏi.

Thái Dương Tinh – Thái dương lục thập đắc tiền tài – Tháng 6 và tháng 10 vận tốt có tiền

Hành Niên trực Thái dương Chung tuế đắc an khương
Nam tử trùng trùng hỷ,
Nữ tử hửu tai ương.
Thái Dương Tinh,
Quang huy thiên hạ,
Vô xứ bất minh (không nơi nào không sáng),
Viễn hành hữu tài,
Đại nhân kiến hỷ,
Thiên nhân khẩu vạn sự hòa hợp.
Nữ nhân bất hỷ thử tinh.

Thơ về Sao Thái Dương

Thái dương chiếu mệnh năm nay
Tháng mười tháng sáu có mà tiền vô
Cầu trời lạy phật na mô
Sao tốt ở phải cây khô ra chồi
Sao tốt vận xấu than ôi
Thái dương Thái bạch đi đội khác gì
Hạn nặng phái tránh kẻo nguy
Chú ý sao tốt mắc thì họa lây
Thái dương thuộc mộc là cây
Mùa thu ky lắm khắc ngay tới mình
Ăn ở ngay thẳng thật tình.
Làm ăn tấn tới quang minh phát tài.

Cách dâng sao giải hạn Sao Thái Dương

Cách Dang Sao Thái Dương

Thời gian cúng giải hạn Sao Thái Dương

Mỗi tháng 21h 35 phút ngày 27 hạ giới

Bài vị Sao Thái Dương

Dùng giấy vàng Bài Vị viết Nhật Cung Thái Dương Thiên Tử Tinh Quân.

Lễ vật cúng giải hạn Sao Thái Dương

Cúng 12 ngọn đèn 12 chén chè 12 đôi giấy vàng bạc, 12 chén nước 3 cây nhang lạy về hướng Đông.

Bài cúng Sao Thái Dương

Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)
Con lạy chín phương trời, mười phương đất, chư Phật mười phương.
Nam Mô hữu Thiên chí tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Thượng Đế. Kính lạy Đức trung Thiện Tinh Chúa Bắc cực Tử vi Trường sinh Đại đế.
Đức tả Nam tào Lục Ty Duyên thọ Tinh quân.
Đức hữu Bắc đẩu Cửu hàm giải ách Tinh quân.
Đức Nhật Cung Thái Dương Thiên Tử Tinh Quân.
Đức Thượng Thanh Bản mệnh Nguyên thần chân quân.
Hôm nay, ngày…tháng…Năm…………. Đệ tử con là: ……….. Ngụ tại: ……… Thành tâm sửa biện hương hoa, lễ vật, tịnh tâm lập hương án làm lễ dâng sao, giải hạn ách, trừ tai nguy. Dẫu biết nhân sinh có mệnh, chẳng dám hơn dài, những mong chư vị hiển linh, tỏ lòng thương sót, ban phúc ban ơn, hóa họa thành phúc, hóa phúc thêm dầy, phù hộ độ trì giải trừ vận hạn, bạn thêm Phúc Lộc Thọ Khang Ninh, gia nội bình yên, an khang thịnh vượng. Đệ tử xin đội ơn sâu biển cả, một lòng hành thiện, tu tâm tạo phúc trong kiếp sống nhân sinh này để tạ công ơn Phật Thánh đã ban cho.
Nay có chút lễ bạc lòng thành, cúi xin chứng dám.
Cẩn tấu.