Văn Khấn Cúng Lễ Trừ Tịch Tất Niên Cúng Ngày 30 Tết

Văn Khấn Cúng Lễ Trừ Tịch Tất Niên Cúng Ngày 30 Tết

Na mô A Di Đà Phật!
Na mô A Di Đà Phật!
Na mô A Di Đà Phật!

Kính lạy:
– Hoàng Thiên Hậu Thổ Chư Vị Tôn Thần.
– Ngài Kim Niên Đương Cai Thái Tuế Chi Đức Tôn Thần.
– Ngài Bản Cảnh Thành Hoàng Chư Vị Đại Vương.
– Các Ngài Ngũ phương, Ngũ thổ Long mạch, Tài thần, Bản gia Táo quân cùng tất cả các vị thần linh cai quản ở trong xứ này.
– Chư gia Cao Tằng Tổ khảo tỷ tiên linh nội ngoại.

Hôm nay là ngày 30 tháng Chạp năm….
Tín chủ chúng con là……..
Ngụ tại……..

Trước án tọa kính cẩn thưa trình:
Đông tàn sắp hết, năm kiệt tháng cùng, xuân tiết gần kề, minh niên sắp tới.
Nay là ngày 30 tết, chúng con cùng toàn thể gia quyến sắm sanh phẩm vật hương hoa, cơm canh cụ soạn, sửa lễ tất niên, dâng cúng Thiên địa Tôn thần, phụng hiến tổ tiên, truy niệm chư linh. Theo như thường lệ tuế trừ cáo tế, cúi xin chư vị Tôn thần, liệt vị gia tiên, bản xứ tiền hậu chủ hương linh giáng lâm án tọa, phủ thùy chứng giám, thụ hưởng lễ vật, phù hộ cho toàn gia lớn bé trẻ già bình an thịnh vượng. Giãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám.
Cẩn cáo.