Văn Khấn Lễ Cúng Tạ Mộ Ngày 30 Tết – Lễ Chạp

Văn Khấn Lễ Cúng Tạ Mộ Ngày 30 Tết - Lễ Chạp

Na mô A Di Đà Phật!
Na mô A Di Đà Phật!
Na mô A Di Đà Phật!
Kinh lạy:
– Ngài Kim Niên Đương Cai Thái Tuế Chí Đức Tôn Thần. Kim Niên Hành Binh, Công Tào Phán Quan
– Ngài Bản Cảnh Thành Hoàng Chư Vị Đại Vương
– Ngài Bản Xứ Thần Linh Thổ Địa Tôn Thần
– Các Ngài Ngũ Phương, Ngũ Thổ Long Mạch Tôn Thần.
Tiền Chu Tước, Hậu Huyền Vũ, Tả Thanh Long, Hữu Bạch Hổ cùng vị Tôn Thần cai quản ở trong xứ này.

Kính lạy hương linh cụ ……..
Hôm nay là ngày 30 tháng Chạp, nhằm tiết cuối đông sắp sang năm mới.
Chúng con là: ……

Sắm sanh phẩm vật, hương hoa, phù tửu lễ nghi, trình cáo Tôn thần, kính rước vong linh bản gia tiên tổ chúng con là ……
Có phần mộ tại đây về với gia đình đón mừng năm mới, để cho cháu con phụng sự trong tiết xuân thiên, bảo đáp ân thâm, tỏ lòng hiếu kính. Cúi xin Tôn thần, phủ thùy doãn hứa. Âm dương cách trở, bát nước nén hương, biểu tấm lòng thành, cúi xin chứng giảm.
Cẩn cáo!